Traveller Tips

VIETNAMESE BASIC

Thursday, 27 October 2011 10:10

 

VIETNAMESE BASIC

 

 

Hello

Goodbye

How are you?

Please

Thank you

How much is it?

May I have a beer?

Beer

Coke

Bottled water

Coffee

Where is…?

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

 

Xin chào

Tạm biệt

Bà khỏe không?

Làm ơn

Cảm ơn

Giá bao nhiêu?

Tôi muốn một chai bia

Bia

Coca cola

Nước khoáng

Cà phê

… ở đâu?

Một, hai, ba, bốn, năm

Sáu, bảy, tám, chín, mười

(Sin jow)

(Daam bee-uht)

(Ba Kway Kome)

(Laam ern)

(Gamm ern)

(Zaa bow newie)

 

Beer

(Coca cola)

(Knock kwa)

(Cafée)

Er doh?

 

 

 

VIETNAMESE BASICS

 

 

Hello

Goodbye

How are you?

Please

Thank you

How much is it?

May I have a beer?

Beer

Coke

Bottled water

Coffee

Where is…?

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Xin chào

Tạm biệt

Bà khỏe không?

Làm ơn

Cảm ơn

Giá bao nhiêu?

Tôi muốn một chai bia

Bia

Coca cola

Nước khoáng

Cà phê

… ở đâu?

Một, hai, ba, bốn, năm

Sáu, bảy, tám, chín, mười

(Sin jow)

(Daam bee-uht)

(Ba Kway Kome)

(Laam ern)

(Gamm ern)

(Zaa bow newie)

 

Beer

(Coca cola)

(Knock kwa)

(Cafée)

Er doh?

 

 

VIETNAMESE BASICS

 

 

Hello

Goodbye

How are you?

Please

Thank you

How much is it?

May I have a beer?

Beer

Coke

Bottled water

Coffee

Where is…?

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Xin chào

Tạm biệt

Bà khỏe không?

Làm ơn

Cảm ơn

Giá bao nhiêu?

Tôi muốn một chai bia

Bia

Coca cola

Nước khoáng

Cà phê

… ở đâu?

Một, hai, ba, bốn, năm

Sáu, bảy, tám, chín, mười

(Sin jow)

(Daam bee-uht)

(Ba Kway Kome)

(Laam ern)

(Gamm ern)

(Zaa bow newie)

 

Beer

(Coca cola)

(Knock kwa)

(Cafée)

Er doh?

 

 

VIETNAMESE BASICS

 

 

Hello

Goodbye

How are you?

Please

Thank you

How much is it?

May I have a beer?

Beer

Coke

Bottled water

Coffee

Where is…?

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8, 9, 10

Xin chào

Tạm biệt

Bà khỏe không?

Làm ơn

Cảm ơn

Giá bao nhiêu?

Tôi muốn một chai bia

Bia

Coca cola

Nước khoáng

Cà phê

… ở đâu?

Một, hai, ba, bốn, năm

Sáu, bảy, tám, chín, mười

(Sin jow)

(Daam bee-uht)

(Ba Kway Kome)

(Laam ern)

(Gamm ern)

(Zaa bow newie)

 

Beer

(Coca cola)

(Knock kwa)

(Cafée)

Er doh?

 

Images Detail Tip